Author: Tammy Kupperman, David Shortell and Katelyn Polantz, CNN