2/12/16 - Girls Hockey - University School 3, Onalaska 2